Banner Top

Công tác PCCC

Nắm bắt, hiểu rõ các nguyên nhân có thể gây cháy nổ trong tòa nhà. Kịp thời can thiệp khi có hỏa hoạn xảy ra.

Nắm bắt, hiểu rõ các nguyên nhân có thể gây cháy nổ trong tòa nhà. Kịp thời can thiệp khi có hỏa hoạn xảy ra.