Banner Top

Công tác bảo trì tòa nhà

Công tác bảo trì nhằm duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị tòa nhà, đảm bảo mỹ quan các hạng mục tòa nhà, đưa ra kế hoạch phải sửa chữa và thay thế đối với các hệ thống thiết bị tòa nhà