Banner Top

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy 2013

Năm 2013 tại các dự án của Công ty đã tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định đảm bảo an toàn cháy nổ

Năm 2013 tại các dự án của Công ty đã tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định đảm bảo an toàn cháy nổ

Hình 1

Hình 2